BESTEM ANVENDELSESKLASSE FOR UNDERTAG

DUKO opdeler undertagsmaterialer i fire anvendelsesklasser. Hvilken klasse man skal vælge afhænger af det tag som undertaget indgår i. På denne side kan man bestemme den rigtige anvendelsesklasse.

Der er fem forhold som afgør hvilke krav man bør stille til undertaget:
1) 
Tagdækning
2 Taghældning
3)  Kompleksitet
4)  Tilgængelighed
5)  Klimapåvirkning og etagehøjde
 


Forhold 1  Tagdækning

Angiv tagdækning:
(Klik på materiale­typerne for at se illustrationer)

Tegl

Vingetegl, lille overlæg (mindre end 70 mm)1
Vingetegl, stort overlæg (større end eller lig med 70 mm)1
Dobbelt S vinge, lille overlæg (mindre end 70 mm)1
Dobbelt S vinge, stort overlæg (større end eller lig med 70 mm)1
Falstagsten
Bæverhaler

Beton

Falstagsten
Falstagsten, med systemfuge
Fibercement Diagonalskifer
Diagonalskifer, lagt i kit
Skiferplader
Skiferplader, lagt i kit
Bølgeplader
Metalplader Stålprofiltagsten
Stålprofilplader
Naturskifer Skiferplader
Skiferplader, lagt i kit
Andre Tagdækninger der ikke er nævnt her, vurderes i det konkrete tilfælde:
Mere åben
Mindre åben
Lukket

1 Overlægget er det nominelle overlæg der beregnes som stenlængden minus lægteafstanden. Det overlæg hvormed stenene lægges i praksis kan afvige fra det nominelle overlæg.
 


Forhold 2  Taghældning

Des lavere hældning taget har, jo større er risikoen for at nedbør og kondens ikke bliver ledt væk fra taget. Derfor stiller et tag med lille hældning større krav til undertaget. Der skelnes mellem hældning under 25 grader, hældning fra 25 grader, men under 35 grader og hældning på 35 grader eller derover.

Angiv taghældning:

<25° ≥25°, <35° ≥35°                                         

 


Forhold 3  Kompleksitet

Der skelnes mellem høj og lav kompleksitet. Et simpelt tag med enkle gennemføringer har lav kompleksitet, mens et tag med store gennemføringer og/eller relativt svære detaljer har høj kompleksitet.

Ved fastlæggelse af om en given konstruktion har høj eller lav kompleksitet skal der foretages en helhedsvurdering af, hvordan tagfladen er disponeret. Høj kompleksitet stiller større krav til bygbarheden af undertaget.

Se eksempler på lav og høj kompleksitet

Angiv kompleksitet:

Høj

Lav

                                                           

Note: Man kan vælge at opdele tagkonstruktionen, så man kun regner med høj kompleksitet for de spærfag hvor der er komplekse detaljer. Det betyder at man bestemmer anvendelsesklasse og vælger undertagsmateriale særskilt for de spærfag hvor der er høj kompleksitet og de øvrige spærfag. DUKO anbefaler imidlertid, at der anvendes samme undertag på hele taget.

Se illustration med eksempel på opdeling

 

Forhold 4  Tilgængelighed

Adgangen til at efterse taget indefra har betydning for risiko og omfang af eventuelle svigt i undertaget. Derfor skelnes der mellem tilgængelige og svært tilgængelige undertage.

Svært tilgængelige undertage er kendetegnet ved en eller flere af følgende forhold:
- Lav taghældning (under 25º)
- Paralleltag (hvor isoleringen helt eller delvist ligger parallelt med undertaget)
- Små skunkrum
- Kviste, tårne eller spir (kan ses som små, selvstændige tagkonstruktioner
- Andre forhold som gør at taget ikke umiddelbart kan inspiceres

Angiv tilgængelighed:

Svært tilgængelig Tilgængelig                      

 


Forhold 5  Klimapåvirkning og etagehøjde

Specielle vindforhold kan medføre særlig klimapåvirkning af taget. Kraftig vindpåvirkning øger mængden af slagregn og fygesne samt eventuel direkte vindpåvirkning af undertaget. Udgifter til stillads i forbindelse med udbedring af eventuelle skader stiger kraftigt med etagehøjden.

Der regnes med særlig påvirkning:
- hvis bygningen ligger i terrænkategori 0, I eller II, som omfatter hav- eller kystområde eksponeret til åbent hav, søer eller fladt og vandret område uden væsentlig vegetation og uden hindringer samt område med lav vegetation som fx græs og enkelte forhindringer (træer og bygninger) med indbyrdes afstand på mindst 20 gange forhindringens højde
  (jf Dansk Standard DS/EN 1991-1-4 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-4: Generelle laster: Vindlaster).
- hvis bygningen på toppen af en bakke, er fritstående og høj, eller ligger for enden af en gade (tunneleffekt)
- eller hvis bygningen har 3 etager eller derover.

Vis illustration med terrænkategorier

Vis illustration af tunneleffekt

Vis illustration af 3 etager

Note: I meget beskyttede områder med ringe vindpåvirkning kræves der særlig opmærksomhed på ventilationsforholdene.

Angiv påvirkning:

Særlig påvirkning

Normal

                                                     

 


Resultat 

Systemet kan ikke endnu bestemme anvendelsesklassen. Det kan skyldes at der mangler at blive angivet oplysninger om taget.

 [Udskriv] [Til top]