VEDTÆGTER FOR DANSK UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING APS

 

§1
Selskabets navn er Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS.

Selskabet har som binavn: DUKO ApS.
 

§2

Selskabets hjemsted er sekretariatets adresse. §3

Selskabets formål er at drive salg af tjenesteydelser i form af klassificering af undertage og materialer hertil samt anden dermed forbundet virksomhed, at forestå informationsformidling om klassifikationsordningerne.

 

§4

Anpartskapitalens størrelse andrager nominelt kr. 126.000,00 fordelt på anparter á nominelt kr. 1.000,00 eller multipla heraf.

Anparterne er ikke-omsætningspapirer.
 

§5

Anparterne kan ikke sælges til andre end eksisterende anpartshaverne før tilladelse hertil er opnået af samtlige andre anpartshavere.

Ved overgang af anparter har de øvrige anpartshavere forkøbsret i forhold til deres besiddelse af anparter i selskabet til kurs pari.

Hvis tilladelse til salg af anparterne ikke kan opnås fra de øvrige anpartshavere, og ingen eksisterende anpartshavere ønsker at købe, de anparter den udtrædende anpartshaver ønsker at sælge, har den udtrædende anpartshaver ret til at kræve selskabet opløst.

 

§6
Hver anpart giver ret til en stemme på generalforsamlingen.

 

§7

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et medlem af bestyrelse eller en anpartshaver begærer det.

Alle generalforsamlinger afholdes i Københavns kommune eller i selskabets hjemstedskommune eller elektronisk.

 

§8

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent

  2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til generalforsamlingen

    samt årsberetning

  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det

    godkendte regnskab

  4. Valg af revision

Eventuelt

 

§9

Alle beslutninger på generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer, træffes ved simpelt flertal. Dog kræves til beslutning om vedtægtsændringer og opløsning af selskabet, at hele anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.

Anpartshaverne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt.

 

§ 10

Selskabet ledes af en bestyrelse på 2 medlemmer. Byggeskadefonden og DI Byggeri har ret til hver at udpege et medlem af bestyrelsen samt en suppleant, der træder i stedet for det udpegede medlem i tilfælde af dette medlems forfald.

Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal.

Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, hvis halvdelen af bestyrelsen er repræsenteret på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen er ulønnet.

 

§ 11
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

§ 12

Bestyrelsen vælger et sekretariat, der forestår administrationen af klassificeringsordningen.

Sekretariatet står til ansvar overfor bestyrelsen. Intet medlem af sekretariatet må være knyttet økonomisk eller i anden henseende være afhængig af eller have interesse i en virksomhed, der beskæftiger sig med salg af undertage eller materialer i forbindelse hermed.

 

§ 13

Bestyrelsen etablerer en teknikergruppe, der bistår sekretariatet med tekniske spørgsmål. Teknikergruppen står til ansvar overfor bestyrelsen.

Byggeskadefonden og DI Byggeri har ret til hver at udpege et medlem til teknikergruppen.

Sekretariatet og Teknikergruppen holder mindst en gang årligt et møde med de virksomheder, som har produkter omfattet af klassifikationsordningen. Disse virksomheder er berettiget til ved simpelt flertal blandt de fremmødte, at vælge en repræsentant til teknikergruppen. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for, hvorledes valget af virksomhedsrepræsentanten skal foregå.

Teknikergruppens arbejde er ulønnet.
 

§ 14

Bestyrelsens formand foranlediger udarbejdet beskrivelse af sekretariatets og teknikergruppens arbejdsopgaver og de nærmere vilkår for klassifikationsordningen. Beskrivelserne skal godkendes af bestyrelsen.

 

§ 15
Selskabets regnskabsår løber fra den 01. januar til den 31.december.

Første regnskabsår løber dog fra den 01. juli 2004 til 31.december 2005. § 16

Selskabet vælger på den årlige generalforsamling en statsautoriseret eller registreret revisor til at foretage revision af selskabets regnskab.

 

 

(Hjørring den 8. december 2023)